به خاطر نجات جان

مامیا ابوجمال

 

 

 

 

در تظاهراتی که به حمایت از وی

روز یک‌شنبه 20 مه

ساعت 13:00

در Museumplein آمستردام برگزار خواهد شد،

شرکت کنیم!

 

ســـازمـــان 19 بهمـــن

 

Postbus 10492

1001 EL  Amsterdam

NEDERLAND

Tel. +31 624 797 133

pouyan@19bahman.net

www.19bahman.net

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بازگشت