درباره ی ما

 

ما، جمعی از هواداران سابق "چریک های فدائی خلق ایران" هستیم که با اعتقاد راسخ به تئوری مبارزه ی مسلحانه هم استراتژی، هم تاکتیک به مثابه شکل خلاق انطباق اصول عام مارکسیسم - لنینیسم در شرائط خاص ایران، تاکنون در دو تشکیلات به نام های:

 

سازمان دانشجویان ایرانی هلند (هوادار چریک های فدائی خلق ایران)

19 بهمن، تشکل سراسری هواداران چریک های فدائی خلق ایران - کانادا

 

و در ارتباطی نزدیک با تشکل "چفخا" به فعالیت های مبارزاتی خویش در عرصه ی خارج از کشور و در راستای تبلیغ و ترویج تئوری مبارزه ی مسلحانه پرداخته ایم. با توجه به این که در تابستان سال گذشته، رفقای چریک های فدائی خلق ایران با زیر پا گذاشتن ابتدائی ترین پرنسیب های کار تشکیلاتی کمونیستی، نشریه ی درونی سازمان و هواداران و همچنین نشست سراسری سالانه ی هواداران و نمایندگان سازمان را تعطیل کردند و از آن جا که اختلاف نظرهای سیاسی - تشکیلاتی موجود، منحصراً توسط نشریه ی درونی و نشست هواداران و نمایندگان سازمان می توانست مطرح گردد و این ها، تنها ابزارهای موجود جهت پیشبرد مبارزه ی ایدئولوژیک درونی میان هواداران و سازمان بود، از میان برداشتن این ابزارها مورد مخالفت شدید تعدادی از هواداران که نسبت به وجود ارتباطات اصولی و دمکراتیک میان هواداران و سازمان احساس مسئولیت می کردند، قرار گرفت.

 

مخالفت های اصولی ما در تصمیم غیراصولی و غیردمکراتیک رفقای آن تشکیلات مؤثر واقع نگردید و آنان به خاطر عدم تحمل نظرات مخالف و به بهانه های واهی ارتباط خود را با ما قطع کردند. این تصمیم آنان به روشنی نشان داد که بیش از این تحمل دمکراسی تشکیلاتی را ندارند.

 

بنابراین، به ناچار و بنا به وظیفه، این سایت را جهت انعکاس فعالیت های نظری و عملی خویش ایجاد کردیم و امیدوار هستیم پس از گذراندن یک دوره فعالیت های نظری و عملی، تشکیلات جدیدی را جهت تبلیغ و ترویج تئوری انقلابی بنیان گذاران چریک های فدائی خلق سازمان دهی کنیم.

 

لازم به یادآوری است که وبلاگ "بنیانگذاران جنبش نوین کمونیستی ایران" که به ابتکار تعدادی از همین رفقای هوادار ایجاد شده بود، از این پس فعالیت خود را در چارچوب همین سایت به پیش خواهد برد.

 

از همین جا و بدین وسیله از تمام رفقائی که هنوز به حقانیت تئوری مبارزه ی مسلحانه هم استراتژی، هم تاکتیک به عنوان تنها تئوری انقلابی و به مثابه تئوری خاص انقلاب ایران معتقد هستند و بر اساس وظیفه ی کار تشکیلاتی، خواستار فعالیت در چارچوب یک تشکیلات بر پایه ی سانترالیسم دمکراتیک می باشند، می خواهیم که در اسرع وقت با ما تماس بگیرند.

 

19 بهمن 1384

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بازگشت