بیانیه ی اعلام موجودیت

سازمان 19 بهمن

 

     پس از پیدایش امپریالیسم در اوائل قرن بیستم، جامعه ی فئودالی ایران نیز مورد هجوم سرمایه های امپریالیستی قرار می گیرد و بعدها با جایگزینی یک نظام سرمایه داری وابسته به امپریالیسم، ایران به یکی از اجزاء ارگانیک امپریالیسم تبدیل می شود.

 

     سال ها مبارزه و مقاومت طبقه ی کارگر و خرده بورژوازی شهر و روستا، در مقابله با استثمار و سرکوب امپریالیستی و عدم حصول موفقیت در قطع سلطه ی امپریالیستی، روشنفکران انقلابی خلق را به تئوری انقلاب ایران رهنمون ساخته و در دهه ی 1340 جنبش نوین کمونیستی ایران، با تدوین تئوری "مبارزه ی مسلحانه، هم استراتژی - هم تاکتیک"، تکوین می یابد و با عمل به این تئوری، سازمان "چریک های فدائی خلق" به عنوان سازمان پیشاهنگ مسلح خلق شکل می گیرد. بر اساس این تئوری، راه رهائی خلق های تحت ستم ایران از استثمار و سرکوب امپریالیستی، تنها از مسیر یک مبارزه ی مسلحانه ی توده ای و طولانی می گذرد.

 

     مبارزات قهرمانانه ی خلق های ایران در سال های 1356 و 1357 به سرنگونی رژیم شاه منجر می شود، ولی به خاطر فقدان یک رهبری پرولتری، نظام اقتصادی - سیاسی جامعه ی ایران و به همراه آن ارگان های سرکوب دولتی دست نخورده باقی مانده و با منحرف ساختن مبارزات توده ها توسط امپریالیست ها و عوامل داخلی شان، رژیم جمهوری اسلامی، به عنوان محصول توافقات دولت های امپریالیستی در کنفرانس گوادالوپ، جایگزین رژیم وابسته به امپریالیسم شاه می گردد.

 

     رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی از آغاز حاکمیت خود تاکنون، جهت دفاع و حفظ منافع سرمایه داران وابسته به امپریالیسم و ادامه ی بقاء خود، از هیچ جنایتی در حق توده های در بند ایران فروگذار نکرده است. علارغم همه ی این جنایات، مبارزات طبقه ی کارگر و سائر اقشار انقلابی خلق نیز به اشکال گوناگون ادامه داشته است، ولی باز هم به خاطر عدم وجود یک رهبری پرولتری، و نفوذ نیروهای رفرمیست، سازشکار و خائن در درون صفوف خلق، جنبش کمونیستی ایران با عقب نشینی های پیاپی و ضمن برجای گذاشتن تعداد بسیاری شهید و اسیر، عمدتاً راهی خارج کشور شده و اکنون سال هاست که فاقد هرگونه رابطه ی ارگانیک با داخل کشور می باشد.

 

     عناصر و نیروهای معتقد به تئوری مبارزه ی مسلحانه که هر کدام به دلائلی مختلف در خارج از کشور قرار گرفته اند، در ارتباط با جنبش انقلابی داخل کشور، وظائفی مطابق با شرائط خارج از کشور در مقابل شان قرار می گیرد.

 

     ما تا تابستان سال گذشته در دو تشکیلات به نام های:

سازمان دانشجویان ایرانی - هلند (هوادار چریک های فدائی خلق ایران)

19 بهمن، تشکل سراسری هواداران چریک های فدائی خلق ایران - کانادا

به فعالیت مبارزاتی در عرصه ی خارج از کشور می پرداختیم و پس از این که رفقای "چریک های فدائی خلق ایران" با زیر پا گذاشتن ابتدائی ترین پرنسیب های کار تشکیلاتی کمونیستی، نشریه ی درونی سازمان و هواداران و همچنین نشست سراسری سالانه ی هواداران و نمایندگان سازمان را، که به عنوان تنها ابزارهای موجود جهت پیشبرد مبارزه ی ایدئولوژیک درونی میان هواداران و سازمان می باشند، تعطیل کردند، سایت اینترنتی "19 بهمن" را جهت انعکاس فعالیت های نظری و عملی خویش ایجاد کردیم و اکنون پس از گذراندن یک دوره فعالیت های نظری و عملی، موفق شده ایم سازمان 19 بهمن را جهت تبلیغ و ترویج نظری تئوری انقلابی بنیان گذاران چریک های فدائی خلق سازمان دهی کنیم.

 

     سازمان 19 بهمن، به عنوان یک سازمان كمونيستى و با اعتقاد به ماركسيسم - لنينيسم، برعليه سلطه ی امپرياليسم در ایران و در راستای برقراری جمهوری دموکراتیک خلق به رهبری طبقه ی کارگر که به مثابه مرحله ای اجتناب ناپذیر برای رسیدن به سوسیالیسم در جوامع تحت سلطه می باشد، فعالیت می كند.

 

     سازمان 19 بهمن، تئوری مبارزه ی مسلحانه، هم استراتژی - هم تاکتیک را انطباق خلاق ماركسيسم - لنينيسم در شرائط حاکمیت سرمایه داری وابسته به امپریالیسم در جامعه ی ايران ارزيابی نموده و تا به وجود آمدن امكان استقرار در داخل کشور، به عنوان یک سازمان خارج از كشوری، به طور نیمه علنی و با ساختار تشکیلاتی سانترالیسم دمکراتیک فعالیت می کند.

 

     به یاد شهدای گرانقدر چریک های فدائی خلق، به خصوص رفیق کبیر حمید اشرف، که در 8 تیر 1355 در نبرد با عوامل امپریالیسم به شهادت رسیدند، ضمن انتخاب روز 8 تیر 1385، به عنوان روز اعلام موجودیت سازمان خود، یک بار دیگر وفاداری خود را به آرمان های والای آن شهدا اعلام می کنیم.

 

     در پایان و بدین وسیله از تمام رفقائی که هنوز به حقانیت تئوری مبارزه ی مسلحانه، هم استراتژی - هم تاکتیک به عنوان تنها تئوری انقلابی و به مثابه تئوری خاص انقلاب ایران معتقد هستند و بر اساس وظیفه ی کار تشکیلاتی، خواستار فعالیت در چارچوب یک تشکیلات بر پایه ی سانترالیسم دمکراتیک می باشند، می خواهیم که با ما ارتباط بگیرند.

 

مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی!

مرگ بر امپریالیسم و سگ های زنجیری اش!

زنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادیست!

برقرار باد جمهوری دموکراتیک به رهبری طبقه ی کارگر!

پیروز باد کمونیسم!

 

سازمان 19 بهمن

8 تیر 1385

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بازگشت