کارکران جهان متحد شوید!

The Organization of  19 Bahman

 

 

 

 

 

روز قطعی جدال است، آخرین رزم ما                       انترناسیونال است، نجات انسان ها

 


 

 

  اشعار سرودها

 

 


 


 

     سرودها

 

 

اسلاید سیاهکل:

  ترانه- سرودهای انقلابی

لیست سی دی های سازمان 19 بهمن