کارکران جهان متحد شوید!

The Organization of  19 Bahman

 

 

 

 

 

برقرار باد جمهوری دموکراتیک خلق به رهبری طبقه ی کارگر

 


 


 


 

     جستجو

 

 

جستجو در سایت

پس از تایپ ، دکمه ی فوق را "کلیک" کنید.