کارکران جهان متحد شوید!مارکسیسم لنینیسم

The Organization of  19 Bahman

 

 

 

 

 

شرط صداقت انقلابی، برخورد جدی با مسائل است- مسعود احمدزاده

شماره های زوج


نشریه شماره 2

نشریه شماره 4

نشریه شماره 6

نشریه شماره 8

نشریه شماره 10

نشریه شماره 12

نشریه شماره 14

 نشریه شماره 16

نشریه شماره 18

نشریه شماره 20

نشریه شماره 22

نشریه شماره 24

نشریه شماره 26

نشریه شماره 28

نشریه شماره 34

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

    نشریه

 

پیام سیاهکل، نشریه ی سازمان 19 بهمن، شماره ی جدید

نشریه شماره 34 - شهریور 1395

توضیح درباره ی آرم سازمان

پس از انتشار اولین شماره‌ی "پیام سیاهکل"، نشریه ی سیاسی– تئوریک سازمان 19 بهمن، تعدادی از دریافت‌کنندگان نشریه، سؤالاتی را در مورد آرم سازمان مطرح کرده‌اند که ارائه‌‌ی این توضیح را ضروری ساخته است.

قبل از هر توضیحی، لازم به ذکر است که این آرم سال‌هاست که در سایت اینترنتی سازمان نصب گردیده است و هرگز کسی در خصوص آن سؤالی یا نظری را مطرح ننموده است. ولی اینک، جالب است که با انتشار نشریه این سؤالات و نظرات مطرح می‌گردند؟!

ما، اعضاء سازمان 19 بهمن، تعدادی از هواداران "چریک‌های فدائی خلق ایران" بودیم که پس از بروز اختلافات نظری، طی روندی تحمیلی مجبور به فعالیت مستقل گردیدیم و بنا به ضرورت‌های کار تشکیلاتی، می‌بایست نام و آرمی برای تشکیلات جدید خود انتخاب می‌کردیم.

ما همواره معتقد بوده‌ایم که تا زمانی که جامعه‌ی ایران، تحت حاکمیت و سلطه‌ی دیکتاتوری امپریالیستی قرار دارد، تئوری انقلاب در ایران یا به بیانی دیگر انطباق خلاق مارکسیسم - لنینیسم در شرایط ایران همانا تئوری مبارزه‌ی مسلحانه هم استراتژی - هم تاکتیک می‌باشد. بنابراین به دلیل تطابق بنیان‌های سیاسی - ایدئولوژیک، تشکیلات جدید ما می‌تواند از آرم سازمان چریک‌های فدائی خلق به همراه اسم خود استفاده نماید. اما:

با توجه به این که در حال حاضر در ایران تشکیلات مشخصی که ادامه‌دهنده‌ی راه رفقای بنیان‌گذار سازمان چریک‌های فدائی خلق باشد، وجود ندارد که به حق نیز بتواند از آرم خاص سازمان استفاده کند، و نظر به این که گروه‌ها و محافل مختلفی در خارج از ایران هستند که هنوز از آرم سازمان استفاده می‌کنند که به‌طورکلی نیز به دو دسته تقسیم می‌شوند. عده‌ای که اصلأ باوری به این تئوری ندارند و هویت سیاسی - ایدئولوژیک‌شان اساسأ هیچ قرابتی با رفقای بنیان‌گذار ندارد و برخی دیگر که بدون اعتقاد عمیق و درکی همه‌جانبه از این تئوری و علارغم عدم همگونی باورها و تحلیل‌های سیاسی - ایدئولوژیک‌‌شان با آن، مدعی ادامه‌ی راه رفقای اولیه هستند.

بنابراین، از آن جائی که این مدعیان دروغین هر کدام به نوعی و به شکلی در نظرات آن رفقا تجدید نظر کرده و یا آن را به نحوی از انحاء به انحراف کشانیده‌اند، تصمیم گرفتیم که تصاویر رفقای اولیه را به آرم سازمان اضافه کنیم تا به این ترتیب هم از یک سوی تأکیدی مجدد بر صحت نظرات رفقای بنیان‌گذار کرده باشیم و هم از سوئی دیگر تفاوتی در آرم سازمان ما با سازمان‌های مدعی دیگر وجود داشته باشد.

 

          

     

 

 

شماره های فرد


نشریه شماره یک

نشریه شماره 3

نشریه شماره 5

نشریه شماره 7

نشریه شماره 9

نشریه شماره 11

نشریه شماره 13

نشریه شماره 15

نشریه شماره 17

نشریه شماره 19

نشریه شماره 21

نشریه شماره 23

نشریه شماره 25

نشریه شماره 27