8 مارس 1917 -  اولین روز انقلاب – روز زن

8 مارس2017 -  رهائی زن خواستار انقلاب است، هرچیز دیگری توهمی بیش نیست!

جهان به اکتبر نوینی نیازمند است!

 

هزاران کارگر زن خشمگین در پتروگراد/روسیه، 8 مارس را به یک اعتصاب عمومی تبدیل کردند. آنها باطرح خواست "صلح و نان" و "برقراری قدرت شورا­ها"، نشانه­های انقلاب فوریه 1917 و آغازانقلاب اکتبررا که برپرچم آن "رهائی زن از بردگی سرمایه­داری وخانگی حک شده­بود بشارت دادند. درفاصله دوماه بعد از سرنگونی دولت بورژوازی در اکتبر1917، شوراهای کارگران ودهقانان(Sowjets) قوانین پدرسالاری رژیم تزاری را برچیدند  و بفاصله دوسال برابری زن و مرد را در تمامی حوزه­های اجتماعی اعلام کردند. طبیعی است که این کافی نبود. جنبش کمونیستی زنان کارگران و دهقانان در زندگی روزمره به حقوق برابر دست یافتند  و تمامی ساختار پدرسالاری دگرگون شد! شرکت در تولید اجتماعی، در سیاست وسازماندهی اجتماعی کار خانگی وتربیتی، ایجاد سالن­های غذاخوری ، کمون­ها، مهدکودک / کودکستان، آغازانحلال خانواده­ کوچک ، مبارزه قاطع با عظمت­طلبی مردانه، تمامی قدمهای بزرگی به برای رهائی زنان بود.

جهان 100 سال بعد در 8 مارس 2017- در چه وضعیتی است؟ زنان کارگر همانند گذشته بطور مضاعف مورد سرکوب و بی­حقوقی­اند، خشونت جنسی علیه زنان در جنگ­ها و زندگی روزمره سرمایه داری، در خانواده­های کوچک همانند گذشته اعمال می­شود . جنگ­های نیابتی در آفریقا، آمریکای لاتین، آسیا و خاورمیانه همچنان شعله­ورند. فقر، گرسنگی وبیکاری و آوارگی،به سرنوشت میلیونها زن ستمدیده تبدیل شده­است. حتی درکشورهای اروپای غربی که خود را" دمکرات " می­دانند ،  زنان هنوزاز نظر حقوقی دراکثر وجوه اجتماعی در مقایسه با مردان شدیداً مورد تبعیض قرار می­گیرند: بعنوان زنی که پرورش کودک را به تنهائی بعهده دارد، بعنوان کارگر و کارمند در مشاغل مختلف، در تحصیل وغیره .

 پدرسالاری وسوء استفاده جنسی از کودکان همانند گذشته درخانواده­های کوچک برقرار است. خشونت علیه و اذیت آزار دگرباشان جنسی که نرم­های جبری" رابطه جنسی زن ومرد" را برنمی­تابند و دارای تمایلات جنسی­: مانند  زنان ویا مردان همجنسگرا و یا انسان­­­های که  دارای خصلت ترانس  ادامه دارد.

درزمانی که رقابت مبارزاتی قدرت­های بزرگ جهانی برای برتری  - ایالات متحده آمریکا، آلمان، روسیه، چین و غیره، تضاد­های طبقاتی را در سطح جهان رشد داده­است، حاکمین همچنان به راسیسم، عظمت­طلبی و فاشیسم دامن میزنند. چرا؟ برای اینکه ذهن"مردم خود" را برای جنگ، تفرقه و سلطه بر­ دیگر خلقها آماده سازند.

ادعای" تمایل به راست" یک توضیح ساده­لوحانه از پیشتازی ایدئولوژی­های کاملاً  فاشیستی است که در هندوستان یا آمریکا و یا اروپا براه افتاده است، که همگی در جبهه­ای وسیع –  دریک چیزاشتراک دارند: تحریک علیه مهاجرین و پناهندگان پخش تفکرات زن ستیزانه: رجعت به خانه وآشپزخانه ممنوعیت سقط جنین و تعقیب دیگر باورمندان مذهبی و جامعه­های قومی، و دامن زدن به انسان سرورسالاری.

انقلاب؟ بله! حتی 100 سال بعد از انقلاب اکتبر تنها جواب به بربریت امپریالیسم مبارزه جهت رهائی ، سرنگونی نظام سرمایه­داری و تغییرات بنیادی انقلابی است!

ما در 8 مارس، همبستگی تمامی زحمتکشان زن را با جنبش­های رهائی­بخش درسرتاسر کره زمین به نمایش می­گذاریم! زمان برای مقاومت بیشتر فرا رسیده­است! این جهان آنگاه می­تواند جهانی دیگر گردد، که  وضعیت موجود را کاملاً مورد سوال قراردهیم! اصلاحات آری ولی تنها انقلاب قادر به دگرگونی­ اساسی است! زنان! خود را برای انقلاب سازماندهی نمائید وتشکلات کمونیستی را تقویت کنید!

 ساختمان سوسیالیسم دراتحاد جماهیر شوروی در دهه 1950 با برآمد ساختارجدید واژگون شد. پیروزی­های چشمگیر در شوروی و هم­چنین شکست­های سخت واشتباهات اساسی، از جمله نکات مورد بحث در یادبود صدمین سالگرد انقلاب اکتبرمی­باشند. هدف ما آموزش هرچه بیشتر است تا دردور بعدی بهتر عمل نمائیم!                                                               8 مارس 2017

سرمایه­داری و امپریالیسم آینده را نابود می­کنند! سوسیالیسم موجب رهائی است !

پرولتاریا وزنان تحت­ستم متحد­شوید!

 **********

 

 ساختمان سوسیالیستی دولت تنها در اقتصاد وجامعه  پایه­های تغییر ناپذیر برای آزادی و برابری کامل زن را بنا نمی­کند، این فقط کافی نیست که درقانون اساسیش، در قوانین کاری، در قوانین زناشوئی، و در تمامی دیگر مقرارات عمومی معتبرش، القاء سلطه مناسبات کاملاً کهنه را برسمیت بشناسد. او می­بایست بنا بماهیت و اهدافش ازاین فراتر رفته ، و بیشتر کار­کند، تا اینکه آزادی و برابری زن را در تمامی حوزه­ها به واقعیتی قابل لمس و دسترسی تبدیل نماید.     کلارا ستکین، 1933

 

در جمهوری­های سوسیالیستی کارگری برعکس قبول وظایف کارعمومی و بموازات آن ایجاد شرایط جدید زندگی ، بعنوان مثال افزایش بود­جه کمون­های جمعی، بمعنای پایه گزاری یک بنیاد محکم برای آزادی آینده زن است.....فقط زمانیکه طبقه کارگر قدرت را در دولت بدست آورد و زنان کارهای مفید انجام دهند، می­توان به سلب اختیارهزاران ساله زن بدون بازگشت به گذشته خاتمه داد.

                                                                                           الکساندرآ کولونتای، 1921

تذکر: این اعلامیه توسط سازمان <باوجود همه اینها- مارکسیست – لنینیست> تهیه شده­است. برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس این سازمان رجوع نمائید!

 

Postfach 48, 73550 Waldstetten * trotzalledem1@gmx.de *  www.trotzalledem1.ml

V.is.d.P. : H. König, Kafkastr.56, 50829 Köln

 

ترجمه وتکثیر<یکی ازفعالین چپ در وین - اتریش >

Kontaktadresse: Iran-Rat, Amerlinghaus, Stiftgasse 8, A-1070 Wien

email: linksaktivist@gmx.at

 

بازگشت