کارکران جهان متحد شوید!

The Organization of  19 Bahman

 

 

 

 

 

و آزادی این درفش پاره پاره از جور ستمگران هنوز در اوج اهتزاز است، چون تندر و برق در برابر باد

شهدای سیاهکل                  


 

رفیق معینی

رفیق مشیدی

رفیق حسن پور

رفیق فاضلی

رفیق قندچی

رفیق لنگرودی

رفیق اسحاقی

 


 

 


 

    جانباختهگان

 

گرامی باد خاطرهی سرخ شهدای حماسهی سیاهکل

 

رفیق صفائی فراهانی

 

          

 

لیست به خون خفتگان چریک های فدائی خلق

به ترتیب تاریخ

به ترتیب الفبا

 

 

       

 

شهدای سیاهکل


رفیق فرهودی

رفیق انفرادی

رفیق نیری

رفیق سیف دلیل صفائی

رفیق بهزادی

رفیق سمائی

رفیق رحیمی

 

 

درباره ی قطعه ی 33