سایت 19 بهمنweb site  19bahman

samad1

صمد بهرنگی

Samad Behrangi

خلاصه‌ای از زنده‌گی نامه‌ی رفیق به زبان‌های:

A brief biography of the comrade Samad Behrangi in the following languages:

Farsi(فارسی)

Turkca(ترکی)

Nederlands(هلندی)

Deutsch(آلمانی)

)انگلیسی) English

داستان ماهی سیاه کوچولو به زبان های مختلف:

 

The little Black Fish Novel in several different languages:

    µ    آلمانی             Deutsch

    µ    انگلیسی       English

    µ    ترکی آذری با حروف فارسیAzeri (Farsi Alphabet)

    µ    ترکی آذری با حروف لاتینAzeri (Latin Alphabet)

    µ    ترکی استانبولیTurkca

    µ    سوئدی         Svenska

    µ    فارسی           Farsi

    µ    هلندی     Nederlands

 

 

نسخه‌ی صوتی داستان ماهی سیاه کوچولو به زبان‌های:

The Audio file of the Little Black Fish novel in the following languages:

 

Farsi13فارسی

Deutsch13آلمانی

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

برخی دیگر از آثار رفیق صمد:

پسرک لبوفروش

آذربایجان در جنبش مشروطه

 

 از میان رضایت نامه‌ها و سنگ‌های قبرستان

(چاپ شده در سالنامه‌ی توفیق 1349)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بازگشت