سایت 19 بهمنweb site  19bahman

 

بیداری خلق

---

از : رفیق شهید، چریک فدائی خلق، عباس کابلی

 

از عمر شب سیاه و طولانی قرون

دیرگاهی می گذرد

و عقربه ی ساعت زمان

به جانب صبح راستین به پیش می تازد.

 

صدای ضربان ساعت

ضربان قلب انسان های دردمندی ست

که طی قرون متمادی

به عشق فردای تابناک و روشن

در دل این شب سیاه و دراز

در پرتو پیه سوز جان های فدا شده

برای محو سیاهی و سیاهی ها

و کابوس اهریمن صفت تیره گی ها

و حقیقت مرگ خفاش

به تلاش و جدال پرداخته اند

و اینک زنگ بیداری ساعت زمان

به صدا درآمده است.

 

به صدا درآمده است

تا دمیدن خورشید سرخ انقلاب را

به خلق های جهان مژده دهد

تا خلق ها،

سرود صبح زندگی را

با آهنگ جان بخش انترناسیونال

هم صدا کنند.

 

عقربه ی زمان باز هم به پیش می تازد

اما، نه به طرف سیاهی شب،

در جهت خورشید فروزان

و به جانب قطب،

قطب آزادی انسان های از بند رسته

قطب زیبائی ها،

عشق ورزیدن ها

و دوست داشتن ها

و قطب سیاهی ناپذیر:

قطب کمونیسم!

 

8 مرداد 1353

 

---

بازگشت