کارکران جهان متحد شوید!

The Organization of  19 Bahman

 

 

 

 

 

زنده باد انقلاب!   زنده باد کمونیسم

 


 


 


 

     تاریخچه

 

تاریخ سازمان

بخش اول

 بخش دوم                                   بخش سوم