کارکران جهان متحد شوید!

The Organization of  19 Bahman

 

 

 

 

 

اصل آن است که باید در مبارزه ی ایدئولوژیک سختگیر بود - مائو تسه دونگ

 


 

 

برای ارتباط با ما، با آدرس پُست الکترونیک زیر تماس بگیرید:

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

     تماس با ما

 

 

 

          

 

 

 

 


 

بازدید کنندهی گرامی!

 با ارسال مطالب خود، به پیشبرد وظائف انقلابی مان یاری رسانید. بدیهی است، مطالبی منتشر خواهند شد که در هماهنگی با خط و مشی ما و در راستای اهداف و وظائف مبارزاتی  سازمان 19 بهمن قرار داشته باشند.

 از اصلاح املائی و انشائی مطالب رسیده معذور می باشیم!