سایت 19 بهمن19 bahman web site

 

آثـــار و انتشـــــارات

 

 

چـریــک هــای فــدائــی خلــق ایـــران

 

---

 

مارس 2006

 

---

 

 

فهرست

 

1.    عربی

2.    فارسی

3.    کُردی

 

---

 

 

1.  عربی

 

 

1.    الموت للامبریالیه، الموت للمحتالین (3). 4 آذر 1359.

2.    پویان، امیر پرویز. ضروره الکفاح المسلح و رفض نظریه البقاء. بهار 1349.

 

 

---

 

 

2.  فارسی

 

 

 

1.              آرونووا، ماريانا روبه نوونا و كلارا زارمای روونا اشرافيان. دولت نادر شاه افشار. ترجمه: حميد مومنی.

2.              آریان، سعید. همسر من.

3.              آموزش هائی برای جنگ چریکی در شهر. 1351.

4.              احمدزاده، مسعود. مبارزه مسلحانه هم استراتژی، هم تاکتیک. تابستان 1349.

5.              احمدی اسکوئی، مرضیه. اشعار.

6.              احمدی اسکوئی، مرضیه. خاطراتی از یک رفیق. پائیز 1353.

7.              احمدی اسکوئی، مرضیه. داستانی بر مبنای زندگی رفیق اصغر عرب هریسی.

8.              احمدی اسکوئی، مرضیه. سلام آقا معلم.

9.              استالین. لنینیسم یا تروتسکیسم.

10.          استالینیسم و مسئله ی بوروکراسی در جامعه ی سوسیالیستی.

11.          اشرف، حمید. پاره ای از تجربیات جنگ چریکی شهری در ایران. مرداد 1351.

12.          اشرف، حمید. تحلیلی از یک سال جنگ چریکی در شهر و کوه. 1350.

13.          اشرف، حمید. جمع بندی سه ساله.

14.          اعلامیه ها.

15.          " اقلیت " در تدارک قیام!؟ فروردین 1363.

16.          انگلس، فردریک. درباره ی ماتریالیسم تاریخی. 1892.

17.          انگلس، فردریک. منشاء خانواده، مالکیت خصوصی و دولت. مه 1884. ترجمه: مسعود احمدزاده. 1354.

18.          انگلس، فردریک. نقش کار در گذار از میمون به انسان. ژوئن 1876.

19.          بررسی ساخت اقتصادی روستاهای كرمان. خرداد 1353.

20.          بررسی ساخت اقتصادی و اجتماعی روستای چيچالی غلامرضاخان و نقش اصلاحات ارضی در آن.

21.          بررسی شركت های سهامی زراعی. مهر 1352.

22.          بر ما چه گذشت؟ (تحليلی از انشعاب تحميلی سال 60). 10 دی 1362. جلد اول.

23.          بر ما چه گذشت؟ (تحليلی از انشعاب تحميلی سال 60). بهمن 1362. جلد دوم.

24.          بر ما چه گذشت؟ (تحليلی از انشعاب تحميلی سال 60). اسفند 1362. جلد سوم.

25.          بلاک هام، ج. رشد انديشه ها. ترجمه: امير پرویز پويان.

26.          بورژوازی ليبرال. بهمن 1358.

27.          پاره ای از اعلاميه های توضيحی. 1355.

28.          پاره ای از تجربيات تكنیکی.

29.          پومروی، ويليام جی. مسائلی درباره ی تز دبره. ترجمه: مسعود احمدزاده.

30.          پويان، امير پرویز. بازگشت به ناكجا آباد و بازگرديم؟ فروردين 1348.

31.          پويان، امير پرویز. خشمگين از امپرياليسم و ترسان از انقلاب.

32.          پويان، امير پرویز. ضرورت مبارزه ی مسلحانه و رد تئوری بقاء. بهار 1349.

33.          پيام به رفقای دانش آموز به مناسبت آغاز سال تحصيلی (60- 59). 25 شهريور 1359.

34.          پيام به شانزدهمين كنگره ی كنفدراسيون جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی. دی 1353.

35.          پيام؛ به مناسبت دو روز بزرگ تاريخی 19 بهمن 49 (سرآغاز مبارزه ی مسلحانه) و 21 بهمن 57 (قيام شكوهمند خلق). 1358.

36.          پيام؛ به مناسبت دو روز بزرگ تاريخی 19 بهمن 49 (سرآغاز مبارزه ی مسلحانه) و 21 بهمن 57 (قيام شكوهمند خلق). 1359.

37.          پيام؛ به مناسبت دو روز بزرگ تاريخی 19 بهمن 49 (سرآغاز مبارزه ی مسلحانه) و 21 بهمن 57 (قيام شكوهمند خلق). 1361.

38.          پيام؛ به مناسبت دو روز بزرگ تاريخی 19 بهمن 49 (سرآغاز مبارزه ی مسلحانه) و 21 بهمن 57 (قيام شكوهمند خلق). 1364.

39.          پيام؛ به مناسبت دو روز بزرگ تاريخی 19 بهمن 49 (سرآغاز مبارزه ی مسلحانه) و 21 بهمن 57 (قيام شكوهمند خلق). 1366.

40.          پيام به مناسبت روز جهانی كارگر. ارديبهشت 1368.

41.          پيام به مناسبت نوروز. فروردين 1368.

42.          پيام به مناسبت نوروز. فروردين 1369.

43.          پيام به هجدهمين كنگره ی كنفدراسيون جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی. دی 1355.

44.          پيام به هفدهمين كنگره ی كنفدراسيون جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی. دی 1354.

45.          پيام به هواداران سازمان در خارج از كشور. آبان 1361.

46.          پيام سازمان ها و جنبش های انقلابی به سازمان چریک های فدائی خلق ايران به مناسبت هفتمين سالگرد رستاخیز سياهكل.

47.          پيام فدائی. دوره ی اول. فروردين 1365 تا دی 1369. شماره 1 تا 36.

48.          پيام فدائی. دوره ی جدید. آبان 1373 تا ... .

49.          تجارب بازجوئی و شكنجه.

50.          تحليل طبقاتی جامعه يا مخدوش كردن صف خلق. اسفند 1362.

51.          "تسخیر سفارت" و موضع مجاهدین خلق ایران. 1359.

52.          توطئه ی خلع سلاح. بهار 1359.

53.          جای هر قطره ی خون.

54.          جنبش خلق كرد و درگيری های حقير حزب دمكرات و كومه له.

55.          جنبش دانشجوئی ايران و وظائف اصلی آن. ارديبهشت 1354.

56.          جنبش دهقانی صومالی قاسم "آذربايجان".

57.          جیاپ. جنگ خلق ارتش خلق. 1961.

58.          چرا شركت در مجلس فرمايشی "خبرگان" فريب توده هاست؟ 10 مرداد 1358.

59.          چریک های فدائی خلق ايران در سرزمين به خون آغشته ی كلبرضاخان، سوزی، قره گل و ... . اسفند 1361.

60.          چند اظهار نظر پيرامون مقاله ی: "سياست امپرياليسم آمريكا و حاكميت سياسی نوين در یک سال گذشته" - "كار" شماره (47). 25 خرداد 1359.

61.          چه كسی پشت سر چه كسی است؟ (در جنگ دو رژيم ضدخلقی ايران و عراق). 30 اسفند 1359.

62.          حرمتی پور، محمد و اشرف دهقانی. درباره ی شرائط عينی انقلاب. آبان 1357.

63.          خبرنامه. 11 ارديبهشت 1360. سال دوم. ضميمه شماره 57.

64.          خرده بورژوازی و نقش آن در انقلاب. تير 1363.

65.          درباره ی انشعاب اخير ... . 27 خرداد 1359.

66.          درباره ی بقايای فئوداليسم.

67.          درباره ی تئوری مبارزه ی مسلحانه. مرداد 1358.

68.          در دفاع از جنبش انقلابی مسلحانه خلق دلير كرد متحد و يكپارچه به پا خيزيم و توطئه های ضدخلقی مزدوران امپرياليسم را نقش برآب سازيم. فروردين 1362.

69.          درگيری مسلحانه در درون سازمان چريكهای فدائی خلق (اقليت)؛ برخورد دو جناح با اين درگيری و در مورد ياوه سرائی های "كميته مرکزی". اسفند 1364.

70.          دهقانی، بهروز. درباره ی چوب به دست های ورزيل.

71.          دهقانی، بهروز. ملخ ها.

72.          راه كارگر در نگاهی به گذشته. ارديبهشت 1368.

73.          زركار، يوسف. خاطرات یک چریک در زندان. 10 دی 1351.

74.          زندان های رژيم و زندانيان سياسی.

75.          سازش طبقاتی زير پوشش مبارزه ی ضدامپرياليستی؛ درباره ی مقاله ی: "اكونوميسم و آنارشيسم ... " - "كار" شماره (37). 5 دی 1358.

76.          سپهری، ايرج. از جبهه ی نبرد فلسطين. شهريور 1353.

77.          سخنی با رفقا، درباره ی برخی از مسائل جنبش كمونيستی ايران. مهر 1358.

78.          سخنی با رفقای هوادار. 20 خرداد 1359.

79.          سعیدی شايگان، فاطمه. پيام به مناسبت رستاخیز سياهكل. بهمن 1361.

80.          سود ويژه. ارديبهشت 1359.

81.          سه رساله. دی 1358.

82.          سيزده آبان روز مبارزه ی قهرآمیز دانش آموزان بر عليه امپرياليسم گرامی باد! 13 آبان 1358.

83.          سيستم پليسی ايران و روش های آن.

84.          شرائط كنونی و وظائف ما. مرداد 1361.

85.          شعارهای ما. دی 1361.

86.          شمائی از پروسه ی تكوين نظرات چریک های فدائی خلق ايران (50 - 46). 19 بهمن 1361.

87.          شيوه ی برخورد كومه له و ... در مبارزه ی ايدئولوژیک. شهريور 1362.

88.          طرح برنامه. بهمن 1361.

89.          عمليات پيشمرگان چریک های فدائی خلق در نيمه ی اول سال (62). 4 شهريور 1362.

90.          فلسطين در جنگی كه ماسک ها كنار زده شد. آبان 1361.

91.          فولکز، پل. دانش جدید و مابعدالطبيعه. ترجمه: اميرپرویز پويان.

92.          كابلی، عباس. بيداری خلق. 8 مرداد 1353.

93.          كارنامه ی خون.

94.          كسانی كه مورد خطاب كميته ی مرکزی خائن حزب توده قرار گرفته اند، چریک های فدائی خلق نيستند. 28 آذر 1358.

95.          كمک های اوليه. شهريور 1359.

96.          كورنفورث، موريس. ماترياليسم ديالكتیک. 1354.

97.          كومه له و "ماركسيسم انقلابی". فروردين 1363.

98.          گزارشی از مبارزات دانشجويان تبریز.

99.          گزارشی از یک جوله ی سياسی - نظامی. آذر 1363.

100.    گزارشی از نتايج اقدامات 6 جريان سياسی برای قطع درگیری های حزب دمكرات و كومه له. 7 مرداد 1366.

101.    لنين. امپرياليسم و انشعاب در سوسياليسم. 1916.

102.    لنين. بخشی از "نامه به گ. ی. زينويوف".1917.

103.    لنين. جنگ و انقلاب. 14 (27) مه 1917.

104.    لنين. "رسوائی" آن چنان كه سرمايه داران و پرولتاريا آن را درک می كنند. 22 آوريل 1917.

105.    لنين. روش حزب كارگران نسبت به مذهب. 26 مه 1909.

106.    لنين. سوسياليسم و جنگ. اوت 1915.

107.    لنين. سوسياليسم و مذهب. 3 دسامبر 1905.

108.    لنين. صدای یک سوسياليست شريف فرانسوی. 1915.

109.    لنين. وظائف جوانان انقلابی. سپتامبر 1903.

110.    لودوان. انقلاب ويتنام، مسائل اساسی و تكاليف اصلی. بهار 1353.

111.    مبارزه با سلطه ی امپرياليسم يا "انحصار طلبی"؟! دی 1359.

112.    مبارزه ی مسلحانه و اپورتونيست ها. مرداد 1358. جلد اول.

113.    مبارزه ی مسلحانه و اپورتونيست ها. كارنامه ی سه سال "كار آرام سياسی". آبان 1361. جلد دوم.

114.    مجموعه ی اطلاعيه های سياسی - نظامی چریک های فدائی خلق ايران - هرمزگان.

115.    مرگ بر امپرياليسم آمريكا، مرگ بر فريبكاران (3). 4 آذر 1359.

116.    مصاحبه با یکی از بازماندگان کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367. فروردین 1383.

117.    مصاحبه ی بولتن "الهدف" با یکی از اعضاء "چریک های فدائی خلق". 1976.

118.    مقدمه ای بر كتاب مبارزه ی مسلحانه، هم استراتژی، هم تاكتیک. 19 بهمن 1359.

119.    ملاحظاتی درباره ی "درباره ی انقلاب".

120.    موضع ما در قبال مسئله ی ملی در ايران به طور كلی و در كردستان به طور مشخص. اسفند 1362.

121.    مومنی، حمید. پاسخ به فرصت طلبان در مورد "مبارزه ی مسلحانه، هم استراتژی، هم تاكتیک". تابستان 1353.

122.    مومنی، حمید. پیدايش انسان.

123.    مومنی، حمید. درباره ی اصلاحات ارضی و نتايج مستقيم آن. مرداد 1352.

124.    مومنی، حمید. درباره ی روشنفكر. 1352.

125.    مومنی، حمید. رشد اقتصادی و رفاه اقتصادی.

126.    مومنی، حمید. سرسخن "دولت نادرشاه".

127.    مومنی، حمید. شورش نه، قدم های سنجیده در راه انقلاب.

128.    مومنی، حمید. گرايش به راست در سياست خارجی جمهوری خلق چين. آبان 1353.

129.    مومنی، حمید. مختصری از تاريخ جامعه برای نوجوانان.

130.    مومنی، حمید. مقدمه ای بر تاريخ.

131.    نابدل، علی رضا. آذربايجان و مسئله ی ملی. مهر 1356.

132.    نبرد خلق. خرداد 1353. شماره 3.

133.    نبرد خلق. مرداد 1353. شماره 4.

134.    نقدی بر دیدگاه های سازمان مجاهدين خلق ايران. فروردين 1362.

135.    نقدی بر دیدگاه های "كومه له" (سازمان انقلابی زحمتكشان كردستان ايران). تابستان 1361.

136.    نگاهی به مبارزات طبقه ی كارگر (23 بهمن 57 - 11 ارديبهشت 59). خرداد 1359.

137.    نگاهی به وقايع 30 خرداد 60. 30 خرداد 1362.

138.    نیک نژاد، مختار. خاطرات جنگل. 17 خرداد 1363.

139.    ويژه نامه. نوروز 1362.

140.    ويژه نامه. بهمن 1363.

141.    ويژه نامه. اول ماه مه (11 ارديبهشت) 1364.

142.    ويژه نامه. سوم خرداد 1364.

143.    ويژه نامه. 8 تير 1364.

144.    ويژه نامه. مرداد 1364.

145.    ويژه نامه. 17 شهريور 1364.

146.    ويژه نامه. مهر 1364.

147.    ويژه نامه. آبان 1364.

148.    ويژه نامه. آذر 1364.

149.    ويژه نامه. دی 1364.

150.    ويژه نامه. بهمن 1364.

151.    ویژه ی صمد بهرنگی. شهریور 1383.

152.    ويلسون، جان بورخس. ادبيات چيست. ترجمه: امير پرويز پويان.

153.    هدايتی، جمشید. خاطراتی از فلسطين. اسفند 1380.

154.    یک مقاله.

 

 

 

---

 

 

3.  كُردی

 

 

1.احمد زاده، مسعود. خه باتی چه كدارانه - هه م ستراتيژه، هه م تاكتیک. هاوينی 1349 هه تاوی.

 

 

---

 

 

 

 

PUBLICATIONS

 

 

OF

 

 

THE IRANIAN PEOPLE’S

FEDAEE GUERRILLAS

 

 

---

(LATIN SECTION)

 

 

March 2006

 

 

---

 

 

 

TABLE OF CONTENTS

 

 

1.    DEUTSCH

 

2.    ENGLISH

 

3.    ITALIANO

 

4.    NEDERLANDS

 

5.    TÜRKÇE

 

 

---

 

 

 

1.  DEUTSCH

 

 

1.      AHMADI OSKUI, Marzieh. Erinnerungen der Guerillakampferin.

2.      AHMADZADEH, Massoud. Bewaffneter Kampf Strategie und Taktik Zugleich; 1970.

3.      Diejenigen, die vom Zentralkomittee der verraterischen Tudehpartei angesprochen werden, Sind keine Volksfedayin -Guerrillas. 1979.

4.      PUYAN, Amir Parviz. Die Notwendigkeit Des Bewaffneten Kampfes Und Widerlegung Der Theorie Des Uberlebens.

 

 

---

 

 

 

2.  ENGLISH

 

 

1.      AHMADI OSKOEE, Marzieh. I Am A Woman.

2.      AHMADZADEH, Massoud. Armed Struggle: Both A Strategy and A Tactic; 1970.

3.      An Interview with an Iranian Revolutionary.

4.      Draft of the Program. Dec. 1982.

5.      Land Reform and Its Direct Effects in Iran. August 1972.

6.      Let Us Rise Solid and United in Defense of the Revolutionary Armed Movement of the Heroic Kurdish People and Defeat the Anti-People Conspiracies of the Imperialist Mercenaries. March 1983.

7.      On The War between the Two Governments of Iran and Iraq. Sep.9, 1980.

8.      Palestine in a War That Threw Off the Masks. Nov. 1982.

9.      POUYAN, Amir Parviz. On the Necessity of Armed Struggle and Refutation of the Theory of “Survival”. 1970.

10.  Statements. From April 1998.

11.  The Brave Kurdish People Struggle for Freedom. April 1981.

12.  “The Traitorous Tudeh Party in the Claws of its Former Ally, the Islamic Republic”. May 1, 1983.

13.  What Is the Reality? Feb. 1980.

 

 

 

---

 

 

 

3.  ITALIANO

 

 

1.      La Guerra in PALESTINA Mostra IL Vero Volto Dell. 1982.

 

 

 

---

 

 

 

4.  NEDERLANDS

 

 

1.      POUYAN, Amir Parviz. Over De Noodzaak Van Gewapende Strijd En De Weerlegging Van De “Overlevingstheorie”. 1970.

 

 

 

---

 

 

 

5.  TÜRKÇE

 

 

1.      Bir Makale Nabard-e-Khalgh’dan (Halkın Mücadelesi; İran Halkının Fedaileri Gerilla Örgütü’nün organı. Mayıs 1976. Nr. 7.

2.      PUYAN, Amir Parvizç Silahlı Mücadelenin Gerekliliği ve Hayatta Kalabilme Teorisinin Çürütülmesi. 1970.

 

 

 

---