سایت 19 بهمن

 

حسن پور اصل غفور

---

 

۱۳۲۱

در لاهيجان متولد می شود.

 

۱۳۴۱

وارد دانشکده ی پلی‌تکنيک تهران می شود.

از پايه‌گذاران سازمان صنفی دانشکده است.

 

۱۳۴۴

به بخش سياسی‌ - ‌صنفی گروه جزنی‌ می پيوندد.

 

1346

با عنوان مهندس شيمی و پتروشيمی از دانشكده ی پلی تكنیک تهران فارغ التحصیل می شود.

 

زمستان

گروه جزنی ضربه می خورد.

پس از ضربه خوردن و دستگيری بخش رهبری گروه، به بخش سياسی‌ - نظامی باقی‌مانده ی گروه می پيوندد و موجب احياء گروه می گردد و در مرکزیت گروه جنگل قرار می گیرد.

 

1348

در ارتباط با گروه فلسطین مورد شناسائی رژیم قرار می گیرد. بعد از دستگيری تعدادی از مبارزين که به فلسطين می‌رفتند (اين عده بعداً به گروه فلسطين معروف شدند)، به وسيله ی پليس شناخته شده و تحت تعقيب قرار می گیرد.

هادی بنده خدا لنگرودی توسط وی به عضويت گروه جزنی‌ درمی آید.

در تیم شهر گروه جنگل فعاليت می کند.

خدمت سربازی را به عنوان افسر وظیفه می گذراند.

 

1349 آذر                 16

ابوالحسن خطیب، هم اتاقی وی دستگیر می شود و این سرنخی می شود برای دستگیری خودش.

 

دی                  نیمه ی اول

به عللی غیر از ارتباط با گروه جنگل دستگیر می گردد. وی اطلاعات وسیعی نسبت به افراد گروه جنگل دارد. پس از بیست روز شکنجه که بالاخره منجر به شهادت او در زیر شکنجه می شود، اعترافاتی می کند و این اعترافات سرنخ دستگیری سائر افراد گروه جنگل می شود.

 

اسفند              26

سحرگاه در میدان تیر چیتگر، در تهران، تيرباران می شود.

 

مادر وی بعد از شنيدن خبر تيرباران فرزندش چنين می‌گويد:

"انقلاب ايران هم چون درخت تناوری است که ريشه‌های قطورش در دل خاک وطن جای دارد. پسر من و نظائر پسر من، تنها شاخه‌های اين درخت تناور هستند و دشمن تنها می تواند شاخه‌های اين درخت را بزند، ولی ريشه همچنان پابرجاست و با زدن هر شاخه، شاخه‌های بسيار خواهد روئيد. پس من از مرگ فرزندم دلگير نيستم، اميد من به شاخه‌های جديد است."

 

 

بازگشت