کارکران جهان متحد شوید!

The Organization of  19 Bahman

 

 

 

 

 

تئوری سیاسی استقراضی نمی تواند راهنمای درست عمل انفلابی قرار گیرد

    


 

  

   

 

آرشیو مقالات سال 1391

 

تیتر مقالات

درباره ی وحدت کمونیست ها

منفعت سرمایه و  سرکوب، جهانی ست

بین المللی شدن سرمایه انحصاری(قسمت هفتم)

جایگاه و نقش نفت در روند تحت سلطه گی ایران

جمهوری اسلامی و افغان های مقیم ایران

بین المللی شدن سرمایه انحصاری(قسمت ششم)

تشکل مستقل کارگری: واقعیت یا رؤیا!

 عصر امپریالیسم و موانع ساختاری تشکل یابی کارگران در جامعه ی تحت سلطه

سازمان دولتی را تنها با سازمان مسلح توده ای می توان درهم شکست!

بین المللی شدن سرمایه انحصاری (قسمت پنجم)

بازگشت