کارکران جهان متحد شوید!

The Organization of  19 Bahman

 

 

 

 

 

تئوری سیاسی استقراضی نمی تواند راهنمای درست عمل انفلابی قرار گیرد

    


 

  

   

 

آرشیو مقالات سال 1388

 

تیتر مقالات

گفتارهای "اکثریت"ی در راستای"جنبش آزادی‌خواهانه‌ی مردم"

موقعیت انقلابی و نقش پیشاهنگ کمونیست

بازگشت