کارکران جهان متحد شوید!

The Organization of  19 Bahman

 

 

 

 

 

تئوری سیاسی استقراضی نمی تواند راهنمای درست عمل انفلابی قرار گیرد

    


 

  

   

 

آرشیو مقالات سال 1387

 

تیتر مقالات

موقعیت انقلابی و نقش پیشاهنگ کمونیست

اوباما توطئه‌ی دیگری از امپریالیسم

جلوه ای دیگر از اپورتونیسم مزمن

پیرامون اجلاس وسیع

 سودمندی جنبش های خود به خودی

بازگشت