کارکران جهان متحد شوید!

The Organization of  19 Bahman

 

 

 

 

 

تئوری سیاسی استقراضی نمی تواند راهنمای درست عمل انفلابی قرار گیرد

    


 

  

   

 

آرشیو مقالات سال 1385

 

تیتر مقالات

  بازهم عدول از اصول

  مروری بر رستاخیز سیاهکل و قیام شکوهمند توده ها

خطاب به"شورای هماهنگی کانون زندانیان سیاسی ایران (در تبعید) "

صدور مواد مخدر به جای خط لوله ی نفت و گاز درافغانستان

انسان گرائی انقلابی چه گوارا

آیا این ها هم نیروهای "طالبان" هستند؟

اوضاع کارگران در ایران!

  "آیان هیرشی علی" مزدوری که قربانی تضادهای جناح های امپریالیستی می شود!

کم و بیش درباره ی جهانی شدن

  خطاب به طبقه ی کارگر قهرمان و انقلابیون کمونیست!

اکبر گنجی توطئه ی جدید امپریالیسم در ایران

  معذرت خواهی قوچ فوتبالیست!

درباره ی تظاهرات اخیر در آذربایجان و کردستان!

جهان سرمایه داری و کودکان

عراق جولانگاه تضادهای امپریالیستی!

  نقدی بر سخنرانی رفیق چنگیز قبادی

 مدافعان کارگران ایران را بهتر بشناسیم!

  مذهب از نگاه کارل مارکس

بازگشت