کارکران جهان متحد شوید!

The Organization of  19 Bahman

 

 

 

 

 

تئوری سیاسی استقراضی نمی تواند راهنمای درست عمل انفلابی قرار گیرد

    


 

  

   

 

آرشیو مقالات سال 1384

 

تیتر مقالات

یادداشت های محرمانه ...

 مبارزات کارگران شرکت واحد و سیاهکل

نقدی بر سخنرانی رفیق پولاد

نقدی بر سرمقاله ی پیام فدائی 75

وظایف پرولتاریا در انقلاب دموکراتیک نوین

بازگشت