کارکران جهان متحد شوید!

The Organization of  19 Bahman

 

 

 

 

 

تئوری سیاسی استقراضی نمی تواند راهنمای درست عمل انفلابی قرار گیرد

 


 


 

    آرشیو

 

 

آرشیو مطالب رسیده ی سال 1394

در یادمان جان‏باخته‏گان جنگل‏های شمال

«پایه»‌های «چارپایه»‌ای در حال ساخت بنام «حزب سوسیالیست ایران» !

سیاهکل، نماد صداقت و باور به عمل، و قیام توده‏ها، نماد یگانه‏گی و اتحاد!

!با دلاوران سیاهکل تا سوسیالیسم

چه کسانی مدعی مبارزة تروریستی اند ؟

عاقبت «تسامح با مذهب»: «همراهی با امپریالیسم»!

نفت را بر سر سفرۀ مردم بُردندُ، نان را گرفتند!!

!جنبش دانشجوئی، جایگاه و موقعیت آن

! اُفق جنبش مسلحانۀ کُردستان سوریه و کوبانی

!دو فرهنگ حاکم در درون چپ

بیم ها و امیدهای جنگ کوبانی

آرشیو مطالب رسیده ی سال 1393

اشرف دهقانی و تز دو قطب امپریالیستی

دو تعریف و دو نگاه از زندانیان سیاسی

دورنمای کردستان ایران و منطقة خاورمیانه!

خاطره

جنگ غزه و نیت امپریالیست ها!

جامعه و اعتراضات مردمی!

فاجعه ای دیگر در نظام سرمایه داری!

نظام جمهوری اسلامی و اول ماه مه!

نگاهی کوتاه به بعضاً نظرات پنج "سازمان" و "حزب" ایرانی

در چهل و ششمین سالگرد جانباختن چه گوارا

فاجعه ای دیگر در نظام سرمایه داری!

نظام جمهوری اسلامی و اول ماه مه

 

آرشیو مطالب رسیده ی سال 1392

 

انساندوستی سرمایه ریاکارانه است

سازمان اکثریت و یادمان قربانیان کشتار زندانیا ن سیاسی تابستان 67

کردستان در 28 مرداد 58

کُشتار زندانیان سیاسی دهه‏ی شصت، نمادی از ماهیت رژیم جمهوری اسلامی

دولت روحانی، دولتِ امیدِ نظام!

مفهوم انقلاب از نگاه اپوزیسیون چپ

جامعۀ مصر به کدامین سمت می‏رود؟

انتظارات و توقعات بعد از "انتخابات"!

معانی و مفاهیم انتخابات در ایران

در یادمان جان‏باخته‏گان سوّم خرداد پنجاه!

جنایتی دیگر در بنگلادش

 کارگران و کودکان کار در اوّل ماه مه!

انقلاب از کدام راه و طریق!

بازگشت