کارکران جهان متحد شوید!

The Organization of  19 Bahman

 

 

 

 

 

اصل آن است که باید در مبارزه ی ایدئولوژیک سختگیر بود - مائو تسه دونگ

 


 

  اهداف، وظائف و چارچوب کار سایت سازمان 19 بهمن به قرار زیر می باشند:

تبلیغ و ترویج  نظری تئوری مبارزهی مسلحانه، هم  استراتژی -  هم تاکتیک.

مبارزه با رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی.

مبارزه با امپریالیسم و افشاء سیاست های ضدخلقی آن.

ارائهی اخبار مبارزاتی خلق های جهان.

پیشبرد مبارزهی ایدئولوژیک درون جنبش کمونیستی.

اشاعهی هنر و ادبیات انقلابی .


 


 

     درباره ما

 

بیانیه ی اعلام موجودیت سازمان 19 بهمن

پس از پیدایش امپریالیسم در اوائل قرن بیستم، جامعه ی فئودالی ایران نیز مورد هجوم سرمایه های امپریالیستی قرار می گیرد و بعدها با جایگزینی یک نظام سرمایه داری وابسته به امپریالیسم، ایران به یکی از اجزاء ارگانیک امپریالیسم تبدیل می شود.

     سال ها مبارزه و مقاومت طبقه ی کارگر و خرده بوژوازی شهر و روستا، در مقابله با استثمار و سرکوب امپریالیستی و عدم حصول موفقیت در قطع سلطه ی امپریالیستی، روشنفکران انقلابی خلق را به تئوری انقلاب ایران رهنمون ساخته و در دهه ی 1340 جنبش نوین کمونیستی ایران، با تدوین تئوری "مبارزه ی مسلحانه، هم استراتژی، هم تاکتیک"، تکوین می یابد...

  

 

          

 

 

 

 


درباره ی ما

ما، جمعی از هواداران سابق "چریک های فدائی خلق ایران" هستیم که با اعتقاد راسخ به تئوری مبارزه ی مسلحانه هم استراتژی، هم تاکتیک به مثابه شکل خلاق انطباق اصول عام مارکسیسم - لنینیسم در شرائط خاص ایران، تاکنون در دو تشکیلات به نام های:

سازمان دانشجویان ایرانی هلند (هوادار چریک های فدائی خلق ایران)

19 بهمن، تشکل سراسری هواداران چریک های فدائی خلق ایران - کانادا

و در ارتباطی نزدیک با تشکل "چفخا" به فعالیت های مبارزاتی خویش در عرصه ی خارج از کشور و در راستای تبلیغ و ترویج تئوری مبارزه ی مسلحانه پرداخته ایم.